کادر اداری و اجرایی
http://guide.khadijekobra.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/295.gif
                                                                   
 
          سرکار خانم  واشقانی
 
 
معاون آموزشی
 
 
 
 
 
 
 
          سرکارخانم   تیزقدم
معاون فناوری
 
 
 
 
 
         سرکار خانم  نفیسی پور
 
معاون پرورشی
 
 
 
         سرکار خانم   تهامی
 
مربی پرورشی
 
 
 
 
        سرکارخانم      پیران
 
معاون اجرایی