ادبیات نهم - اردیبهشت 96
 
فارسی نهم ( مهرماه)

    

 

1‌ـ معنای درست واژه های و< تنبیه و حیران > به ترتیب کدام است ؟

 • 1) هوشیار کردن ـ سرگردان

 • 2) سرزنش کردن ـ متعجب

2ـ در کدام گزینه ‍معنای واژه ها درست آمده است ؟

 • 1) تقدیر ( فرمان خدا ) و یاقوت ( سنگ سبز قیمتی )

 • 2) تسبیح (نیایش کردن‌) و مستمع ( شنونده)

3ـ با توجه به معنا املای کدام واژه ها نادرست است ؟

 • 1) غفلت (فراموشی) و جهالت (نادانی)

 • 2) بسات (سفره) و ذرین ( طلایی)

4ـ در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد‌ ؟

 • 1) لیل و نهار‌ ـ زیبایی و تاثیر گزاری

 • 2) مطیع و مسخر ـ دامن صحرا

5ـ جدول زیر را کامل کنید .

واژه

مترادف

متضاد

هم خانواده

سعادت

 

 

 

عاجز

 

 

 

عزیز

 

 

 

غفلت

 

 

 

 

 

6ـ با توجه به ابیات زیر جدول را کامل کنید.

الف ) آنکه لرزد هم چو مرغنیم بسمل صبح و شام                                                                 در زمستان پیکر عریان دهقان است و بس

ب )منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم                                                                                        آن قدر گریه نمودم که خرابش کردم

پ ) فلک ای دوست به شطرنج همی ماند                                                                                                     که زمانیت مات و گهی فرزین

بیت

مشبه

مشبه به

ادات تشبیه

وجه شبه

 

الف

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

پ

 

 

 

 

 

7ـ در بیت زیر:

(خبرت هست که مرغان سحر می گویند :                                                                                آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار ؟)

الف )مقصود از خفته چه کسی است‌؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ) مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ معنای واژه های < عنب و تنبیه > به ترتیب چیست؟

 1. خرما ـ کتک زدن

 2. انگور‌ ـ هوشیار کردن

 3. خرما ـ هوشیار کردن

 4. انگور ـ کتک زدن

 9ـنمودار های زیر را کامل کنید .

الف )                                                                                    گروه

 

 

 

 

 

وابسته (1)                         وابسته (2)                              هسته                             وابسته (3)                       وابسته (4)

 

 

 

 

 

صفت اشاره                      صفت مبهم                                                                              صفت                            مضاف الیه

 

 

 

 

..............                     ..............                                 ..............                           .................                         .............

ب )                                                                                         گروه

 

 

 

 

وابسته (1)                               وابسته (2)                                                              هسته                                       وابسته (3)

 

 

 

 

صفت تعجبی                           صفت شمارشی                                                                                                        صفت بیانی

 

 

 

.............                                      ............                                                           ...........                                      ...........

 

10 ـنمودار های زیر را کامل کنید .

 

                        مختصر                                                                 جمال                                                                غافل

           

        مترادف            هم خانواده              متضاد              مترادف          هم خانواده               متضاد      مترادف          هم خانواده             متضاد

        ........                ...........               ..........              .........           ..............             .........       ...........           .............           ..........

 

موفق و سربلند باشید