مهرماه

 

به نام خدا

 

1- معنای دقیق هریک از واژه های مشخّص شده را بنویسید.

 

الف)همه شب دیده بر هم نبسته و طایفه ای گرد ما خفته.

                                                                      

ب) یاد دارم که در ایّام طفولیت، شب خیز بودم.

      

پ) جهان، جمله  فروغ روی حق دان.

     

ت) تا افق های دور کوچ کنم.

  

ث) باز انگار زنگ انشا بود.

   

2- معنی و مفهوم هر یک از جمله های زیر را بنویسید.

 

الف)الهی، جانی ده که کار آن جهان سازیم.

       

ب) توفیق ده، تا در دین استوار شویم.

                                                                     

3- معادل معنایی هر یک از واژه های زیررا بنویسید.

زائر:                        مونس:                       ظلمت:           

 

گلدسته:                      توفیق:                        فارغ:           

 

4- هر یک از آثار زیر از چه کسی است؟

مخزن الاسرار: (              )           گلشن راز: (              )

به قول پرستو: (              )          الهی نامه: (              )

 

5- معنای درست واژه های «توفیق،فروغ،افق» به ترتیب،کدام است؟

1) سازگاری، روشنایی،کرانۀ آسمان            2) امید،نور،پهنۀ آسمان

3)موفقّیّت، درخشش، دوردست          4) موافقت، پرتو، نورخورشید

 

6- شعرزیر از چند جمله تشکیل شده است؟

«شـــاپرک امـــد کنـــار پنجــــره      روی شیشه،مثل برگــی دیـده شـد دســت بــردم تـا بگیــرم،اوپریــد    برگـی انگــارازدرختـی چیـده شـد»

 

1) سه               2) چهار               3) پنج               4) شش

 

7- برای هر یک از کلمات زیر، دو هم خانواده بنویسید.

احترام (            -            )            ادب (            -            )

نظر (            -            )             جاذبه (            -            )

 

8- هر یک از آثار زیر از چه کسی است؟

کویر(           )                              مثنوی معنوی (           ) 

 

گلستان (           ) 

9- درکدام گزینه، واژه ها مترادف هستند؟

1) تعلیم – عامل                          2) صنع – مصنوع

3) نظر – ضرر                          4) بصیرت – صبر

 

10- کدام گزینه، آرایۀ «تشبیه» دارد؟

1) کودکان پر نشاط گل بوته ها              2) کشته های سیراب دشت

3) نگاه تشنه                                   4) گوش نسیم