دبیرستان (دوره اول) دخترانه پویا
 
  هدیه هاهشتم و نهم - اردیبهشت 96  
 
  درس قرآن پایه هشتم  و نهم